Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim manager handhaving

Interim manager handhaving

Werkervaring interimmanager

Teamleider Handhaving & Crisismanagement: Clustermanager van de cluster Handhaving (9 fte) RWS Noordzee. Implementatie kwaliteitsverbetering, planning, programmering & voortgangsbewaking door deze onderwerpen in nieuw wekelijks clusteroverleg aan de orde te stellen. Aanspreken van medewerkers op resultaten. Auteur diverse beleidsplannen. Tactisch/Strategische beleidsvorming en vertaling naar operationele doelstellingen door twee groepen te formeren en deze mee te laten denken over deze onderwerpen, waardoor ook draagvlak ontstaat. Vertegenwoordiger RWS in diverse (inter)nationale overlegfora. Liaison RWS op Kustwachtcentrum, waarbij ik samenwerking en verbinding heb gezocht tussen diverse inspectiediensten en intern. Handhaving op de kaart gezet door opzetten van jaarplan, monitoring hiervan en verantwoordingsrapportages en dit dienstbreed te verspreiden. Plaatsvervanger afdelingshoofd in bijvoorbeeld staf van de directie Water & Scheepvaart. Als projectleider Uitvoeringsprogramma Bestrijding Milieubedreigende Stoffen verantwoordelijk voor aansturing van opdrachtnemers en zelf onderzoek uitvoeren ter verbetering van de incidentenorganisatie.


Projectmanager Professionalisering Handhaving: Als programmaleider van het RWS programma Professionalisering Milieuwethandhaving verantwoordelijk voor het tijdig afronden van gestelde doelen. Dit deed ik door inhoudelijke aansturing van projectleiders, projectmedewerkers en het projectsecretariaat door individuele voortgangsgesprekken en programmateamoverleg. Afleggen van verantwoording aan opdrachtgever (HID) en gedelegeerd opdrachtgever (afdelingshoofd). Aanspreken van functioneel leidinggevenden van projectmedewerkers op inzet van hun mensen. Vertegenwoordiging van Rijkswaterstaat in interdisciplinair overleg over het onderwerp. Aansturing en contractbegeleiding van opdrachtnemers.

Plaatsvervangend Districtshoofd: Primair verantwoordelijk voor interne aansturing district (ca. 60 fte). Secundair verantwoordelijk voor verbinding tussen district en omgeving door opbouwen relaties. Mede verantwoordelijk voor totale productie van het district door co├Ârdinerende aansturing richting teamleider, opzetten districtsplan en monitoring daarvan. Vervanger van het districtshoofd bij diens afwezigheid. Trekkersrol voor het verder professionaliseren en in stand houden van het crisismanagement binnen het district en de regionale dienst. Trekkersrol voor het (mede) in kaart brengen van het basisrelatiemanagement (omgevingsmanagement). Implementatie en borging van ARBO-zaken (BHV, NEN 3140 etc.).

Opleiding interimmanager

Milieunatuurwetenschappen
Basisopleiding crisisbeheersing en rampenbestrijding Training Effectief Beïnvloeden
Mediatraining
Communicatie, Interactie & Managementvaardigheden

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Helicopterview
Mensgericht
Procesgericht
Resultaatgericht
Aanspreekbaar
Dienstverlenend
Integer
Ondernemend

Talenkennis interimmanager

Nederlands
Engels
Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :