Flex Manager
De top 21220 Flexmanagers van Nederland
21220 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Consultant, coach en trainer (organisatie)gedragsverandering

Consultant, coach en trainer (organisatie)gedragsverandering

Werkervaring interimmanager

Dienstverband:

1992-2002 docent/trainer managementvaardigheden Hogeschool Windesheim (fulltime)
2004-heden docent/trainer communicatieve vaardigheden Hogeschool van Utrecht (60% parttime)

Projectbasis:

Beleidvoorbereidend onderzoek:
• Oorzaken van schrijfblokkades bij schrijvers in organisaties. Literatuuronderzoek en diepte-interviews met schrijvers in organisaties. Doel: feitelijke behoeftes worden uitgangspunt interventies opdrachtgever. Opdrachtgever: Vergouwen Overduin & UvA.
• Interne concurrentie. Analyse en vergelijking contractactiviteiten van verschillende opleidingen van Hogeschool Windesheim. Doel: onderlinge con-currentie voorkomen. Opdrachtgever: Hogeschool Windesheim.
• Organisatie-innovatie. Literatuuronderzoek & medewerkerenquête, verwerkt in SPSS+. Doel: formuleren organisatiebeleidsdoelen volgende vijf jaar. Opdrachtgever: Opleidingen Journalistiek & Communicatie Hogeschool Windesheim.
• Onderwijsinnovatie. Scholing in actieve werkvormen & organisatieverande-ring; interviews over samenwerkingsmogelijkheden tussen vakdisciplines. Doel: formuleren onderwijsbeleidsdoelen volgende vijf jaar. Opdrachtgever: Opleidingen Journalistiek & Communicatie Hogeschool Windesheim.
• Rendement deeltijdopleiding. Inventaris en analyse afstudeerknelpunten van 30 5e tot 8e jaarsstudenten. Doel: afstuderen faciliteren. Opdrachtgever: Opleidingen Journalistiek & Communicatie Hogeschool Windesheim.
• Professioneel Ontwikkel Plan (POP) Deelproject Onderwijsinnovatie. Opzet en werkvormen bepalen. Doel: POP in het hbo-onderwijs integreren. Op-drachtgever: Opleidingen Journalistiek & Communicatie Hogeschool Win-desheim.
• Communicatiebeleid recent gefuseerde organisatie. Analyse beleidsdoelstellingen en organisatie. Doel: beleidsmaker te coachen bij beleid formule-ren en schrijven. Opdrachtgever: Vivare Woningcoöperatie.

Beleidinvoering:
• Uniforce. Facilitatie Engelstalige internationale conferentie voor 42 ICT-systeembeheerders. Draagvlak creëren voor nieuw beleid centralisering ICT-systeem. Opdrachtgever: ABN-AMRO lease group.
• Samenwerking verbeteren. Communicatiefunctiegroepen beter bekend maken met elkaars specialisaties en wensen. Neveneffect: herijking communicatiebeleid. Opdrachtgever: Koninklijke Landmacht.
• Onderwijsinnovatie. Begeleiding en coaching van collega\'s bij invoering vernieuwd onderwijs in de propedeuse en het tweede jaar. Begeleiding, training en coaching van collega\'s bij invoering POP-onderwijs. Opdracht-gever: Hogeschool Windesheim.
• Coaching. ondersteuning individuele medewerkers bij realiseren van (bijv.) afspraken uit functioneringsgesprekken. Opdrachtgever: diverse
• Processtandaardisering. Ontwerp sjablonen voor terugkerende informatie-uitwisselingstaken tussen verschillende afdelingen en functiegroepen. Trai-ning toepassing sjablonen. Opdrachtgever: Vivare Woningcoöperatie.
• Beleidsplannen schrijven. Training verschillende functiegroepen. Opdracht-gever: Ministerie van Defensie
• Gedragsverandering & vaardigheidstraining. Training en coaching in (in-ter)persoonlijke, communicatieve en managementvaardigheden. 13 jaar ervaring als hbo-docent en zelfstandig trainer/coach. Opdrachtgever: diverse.

Publicaties:
\'Een goede onderhandeling\' de Harvard-methode praktisch uitgewerkt voor het hbo-onderwijs. ThiemeMeulenhoff 2005
\'9. Het beleidsplan\' Praktisch hoofdstuk in het boek \'Overtuigend schrijven\'. ThiemeMeulenhoff 2005

Opleiding interimmanager

• Doctoraal Nederlandse Taal- en Letterkunde; Specialisatie: Wetenschappelijk (empirisch) onderzoek naar geslaagdheid van (overtuigende) communicatieprocessen (Taalbeheersing). Universiteit van Amsterdam.
• Theorie communicatiewetenschap - Keuzevak faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Utrecht.
• Praktijk communicatiewetenschap, -advies & verandermanagement - Keuzevak faculteit Sociale Wetenschappen, Universiteit van Utrecht
• Didactische bevoegdheid hbo. Vrije Universiteit Amsterdam
• Counselinggesprekken. NIBO
• Functioneringsgesprekken. Greep
• Debatteren doceren. Peter van der Geer, Debat en dialoog
• Vernieuwing & verandering in (onderwijs)organisaties. Onderwijsadviesbu-reau M.A.F. Dekker
• Symposium Emotionele Intelligentie. Psychologisch Expertisebureau Nijme-gen
• Intervisie. Hogeschool Windesheim
• Krachtig managementvaardigheden trainen. Frank Oomkes, Bureau Zuidema

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

initiatief, creativiteit, samenwerken, probleemanalyse, sociabiliteit, schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

Talenkennis interimmanager

Engels (IELTS 7)
Frans (DELF)
Duits

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :