Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

project- en interimmanager

project- en interimmanager

Werkervaring interimmanager

1.Project- en interimmanager(zelfstandig ondernemer)2003-nu
Interim-ervaring:
- Sectormanager Wonen bij woningcorporatie in Drente(7000 vhe).
Speerpunten: culturele verschillen ombuigen naar 1 organisatiecultuur, structuur in organisatie aanbrengen, teambuilding, implementatie van processen en procedures en KWH.
Project- training en advieservaring:
- Workshop “eigen rechter spelen” ontwikkeld en aan drie groepen interim-managers gegeven. Kernthema: normen, waarden en (organisatie)culturen.
- Training: “woonconsulent als barometer van de organisatie”. Woonconsulent daadwerkelijk de spil van een organisatie laten zijn. Afsluiting vindt plaats met een ontwikkeld wijkontwikkelingsplan.
- projectopdracht ” opplussen van woningen” ontwikkeld voor woningcorporatie.
- Projectleider: onderzoek naar en uitvoering van uitbreiding sportzaal.
- Voorlichting volkshuisvesting voor bankmedewerkers in een mobiliteitstraject.
- Advies voor OR politie met betrekking tot algemeen beleidsplan politie.
- Actieplan 2005 ontwikkeld voor landelijk opererende woningcorporatie.
- Beheerplan, kwaliteitsopzet en beheerovereenkomst wonen, zorg en welzijn (sociaal en technisch), nieuwbouwcomplex met huur- en koopwoningen bij een zorgcentrum.
- Advies voor PvE van een multifunctioneel centrum gemaakt.
- Herstructureringsplanning opgezet voor een “lawaai”wijk in een grote gemeente.
- Workshop “creëer je maatpak”: veranderingstrajecten voor directeuren van woningcorporaties, ontwikkeld i.s.m. consultant uit de zakelijke dienstverlening.
- Onderzoeksopzet evaluatie woonruimteverdeling in een middelgrote gemeente.
- Adviesproject maatwerk in wonen voor bouwondernemingen ten behoeve van het ontwikkelen van strategie en beleid (concept).
- Organisatieanalyse en -advies projectontwikkelingbureau van sociaal, cultureel en maatschappelijke organisaties in de Randstad.

Vaste dienst-ervaring
2. Manager Vastgoedservice. (lid management team)Woningstichting WVA, (7.000 vhe) Almere 2000 – 2003
nu Ymere (40.000 vhe)
Randstedelijke volkshuisvestingsproblematiek in een
typische groeigemeente
Afdeling gemanaged met drie units en 40 personeelsleden.
Specifieke thema’s:
- Reorganisatie afdeling, mbt procedures, processen en cultuurwaarden
- consumentgericht en maatwerk in bouwen en wonen
- ontwikkeling en beheer van brede scholen
- herstructurering centrum Almere-haven
- kwaliteitsbeleid, KWH-label geïmplementeerd
- nieuw woonruimteverdelingsysteem
- ontwikkelen van zelfbeheer bij woonwijken en vereniging van wijkeigenaren
- strategisch woonbeleid ontwikkeld en geïmplementeerd
- fusieonderzoek: projecten geleid m.b.t. beheer, kwaliteit, strategisch woonbeleid
- twee integratieprojecten gedraaid:
1.plaatsingen personeel en
2.strategisch beleid ontwikkeld voor de fusieorganisatie (Ymere, 480 personeelsleden en 47.000 vhe’s)

- Hoofd Woondiensten. (lid management team)woningstichting "De Vier Dorpen" (3.500vhe) Epe 1992 – 2000 nu Triada.
Volkshuisvestelijke projecten voornamelijk gericht op beheer- en leefbaarheidactiviteiten
Specifieke thema’s:
-zorg- en welzijnsvoorzieningen,
-seniorenhuisvesting,
-woonbeleving Molukse gemeenschap vergroten,
-sloop en herstructurering,
-reorganisatie organisatie, drie maal
-4 haalbaarheidsonderzoeken en 1 fusietraject.

- Coördinator criminaliteitspreventie (afdeling bestuursondersteuning) Gemeente Zutphen 1991 - 1992
- (algemene)beleidsontwikkeling en implementatie van preventieprojecten zoals, veiligheidsplannen ontwikkeld voor winkelcriminaliteit, schoolcriminaliteit, buurtbeheer en jongerencriminaliteit;
-toetsing en aanbeveling van gemeentelijke projecten aan preventie van stedelijke vernieuwings- en nieuwbouwprojecten.

Functionaris slachtofferzorg
- Arrondissementsparket Zwolle 1987 - 1991
-opstarten van slachtofferhulpbureaus;
-ontwikkelen en implementeren van richtlijnen slachtofferzorg ten behoeve van openbaar ministerie, rechterlijke macht en politie;
-trainingen geven aan politie in slachtofferopvang;
-begeleiding slachtoffers ernstige misdrijven bij openbaar ministerie;
-ontwikkeling landelijke richtlijnen en wettelijke regeling bij ministerie van justitie.

-Politieagent Rijkspolitie Vriezenveen 1983 - 1987 specialisatie: milieu, jeugd- en zedenzaken en slachtofferhulp

Onbetaalde werkervaring
2003 – nu activiteitencommissie gymnastiek en volleybal BSV
1991 - 2000 Verschillende bestuursfuncties t.b.v. stichtingen Slachtofferhulp
1984 - 1988 Voorzitter Politievrouwennetwerk Overijssel
1984 - 1987 Penningmeester Amnesty International
1980 - 1987 Vrijwilligster Sociaal Cultureel Werk, en leidster verschillende jongerenclubs


Opleiding interimmanager

Opleidingen en Diploma
NIMA-A en B
- diploma: juni 1996 en ‘97
Open Universiteit, Organisatiekunde
- diploma: juni 1991 en 1993
HBO-maatschappelijk werk te Hengelo
- diploma: 01-06-1990 (cum laude)
Politieopleiding te Apeldoorn
- diploma: 22-03-1983
Opleiding voor kleuterleidsters te Arnhem
- geen diploma
Mavo en HAVO te Enschede
- diploma: 01-06-1979 en 30-06-1981

Cursussen & trainingen
- Coaching de manager (Quadran, 2002)
- Cursus prestatiegerichte contractafsluiting (EUROFORUM, 2002)
- Cursus “De wijk op de schop” strategie voor leefbaarheidprojecten (NIROV, 2001)
- Cursus Bouwkunde voor niet-bouwkundigen (NWR, 1998)
- Cursus Financiën voor niet-financiële managers (NWR, 1996)
- Cursus Verhuurmanagement (NWR, 1994)
- Workshops t.b.v. preventieprojecten
- Meerdere trainingen, workshops m.b.t. (seksuele) kindermishandeling en incest
- Docententraining opvang slachtoffers, twee verschillende 1988, 1989 (Circon, PVO)
- Themadagen, workshops m.b.t. slachtofferhulp (Landelijk Buro Slachtofferhulp)
- Man & vrouw binnen de politie 1986, (politiestudiecentrum)
- Werken met en in een vrijwilligers organisatie 1985, (Amnesty-International)
- Opvang slachtoffers van zedendelicten 1985, (Riagg Almelo)


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Is iemand die goed gedijt in complexe situaties met verschillende belangen. Zij heeft ervaring bij de rijksoverheid, gemeente en woningcorporaties, met name op de gebieden criminaliteitspreventie en wonen. Zij is een bedreven bemiddelaar tussen het ambtelijke en politieke apparaat. In de rol van interim manager of onafhankelijk procesmanager weet zij verschillende partijen en belangen bij elkaar te brengen.

Haar voorkeur gaat uit naar non-profitsituaties. Daar is vaak sprake van een grote complexiteit en meerdere doelen tegelijkertijd. Ze kan goed schakelen tussen het abstracte, strategische niveau en het concrete, operationele niveau. Nadat zij de strategie van de organisatie heeft verhelderd, vertaalt zij deze in concrete uitdagingen.
Het is leuk om met je beide benen in de modder te staan, om samen met anderen iets te bereiken.
Als generalist laat zij zich voeden door mensen die vakinhoudelijk verstand van zaken hebben. Samen met anderen zet zij de koers uit of stelt deze bij. Eén van haar sterke punten is dat zij zich niet gemakkelijk door de waan van de dag laat beïnvloeden. Zij houdt vast aan de ingeslagen koers, tenzij bijstelling noodzakelijk is. Hoewel zij een echte teamspeler is, kan ze af en toe eigengereid zijn. In de communicatie is ze voornamelijk zakelijk en rationeel. Het gaat om de resultaten. Ze is vooral geboeid door maatschappelijke problemen in de stad en wijk.
Haar voorkeur gaat uit naar problemen die een appèl doen op haar creativiteit en strategisch denken. Daar ligt haar kracht. Eerst nadenken, vragen stellen, eventueel alles overhoop halen en overal vraagtekens achter zetten. Door praten, nadenken en het genereren van veel alternatieven, laat ze het sudderen om tot een visie en concept te komen, bij voorkeur in teamverband. Persoonlijk scoren is voor haar niet belangrijk. Heeft ze de oplossing gevonden, dan gaat zij daar helemaal voor en is er niet meer vanaf te brengen. Zij is een strateeg, een probleemoplosser die erg in maatwerk is geïnteresseerd.

Wat kunt u verwachten:
- kent vak door en door
- kan snel acclimatiseren in nieuwe omgeving
- respecteert huidige en gewenste bedrijfscultuur
- is resultaatgericht en beslissingsgericht
- kan veranderingen doorzetten
- laat een beter functionerende organisatie achter
- is een organisatorisch- en politiek- talent
- kan anderen inspireren
- heeft ruime praktijkervaring
- is stressbestendig

specialistische thema’s vereisen specifieke deskundigheid
thema’s:
Ø wijkbeheer en leefbaarheid
Ø maatwerk in wonen
Ø organisatiekunde
- strategische doelen zijn te ontwikkelen en te
organiseren
- ook kwaliteit laat zich organiseren
- leveren van goede kwaliteit geeft plezier aan
klanten medewerker
Ø (sociale)veiligheid
Ø bewonersparticipatie
Ø opzetten van beheer- en service van
multifunctionele gebouwen
Ø slachtofferhulp
Ø criminaliteitspreventie
Ø woonruimteverdeling
Ø opzet en begeleiding bij Brede School
Ø strategisch woonbeleid
Ø opzetten vrijwilligersorganisaties
Ø opzetten woonwinkel
Ø woon-zorg zones of functionele samenvoeging van
projecten bij corporaties, zorgcentra en
welzijnsinstellingen

klantgericht en kwaliteitsbewust


Talenkennis interimmanager

nederlands
duits
engels

Overig

Hobby’s
-hardlopen en Volleybal
-(kinder-)kleding maken
- architectuur en design bekijken
- klussen in- en om het huis
- verre reizen maken


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :