Flex Manager
De top 21218 Flexmanagers van Nederland
21218 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

interim manager

interim manager

Werkervaring interimmanager

WERKERVARING

2007
Interimmanager
Opdrachtgever: Gemeente Leiderdorp
Opdracht:
• Leiding geven aan de afdeling Gemeentewerken
• Doorlichten en verbeteren van de planning, de werkprocessen, de overlegvormen en de samenwerking met de overige afdelingen

2007
Interimmanager
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Opdracht:
• Projectleiding invoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

2006-2007
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Opdracht:
• Leiding geven aan de afdelingen Lokaal Onderwijs en Cultuur & Welzijn
• Herschikken van taken en medewerkers

2006
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Opdracht:
• Leiding geven aan de sector Stedelijk Beheer

2005 - 2006
Interim-manager
Opdrachtgever: Stichting Stadswacht Fryslân / Gemeente Leeuwarden
Opdracht:
• Vorming van een handhavingseenheid (sector), bestaande uit parkeercontroleurs, milieucontroleurs, inspecteurs openbare ruimte, marktmeesters en stadswachten (totaal ca. 60 fte)
• Oplossen problematiek rond gesubsidieerde arbeidsplaatsen stadswachten

2003-2004
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Leeuwarden
Opdracht:
• Leiden van de reorganisatie; vorming sector wijkzaken
• Leiding geven aan de sector Beheer Openbare Ruimte
• Herstellen van het imago van de sector
• Leiden van het verbeterproces bedrijfsvoering

2003
Interim-manager
Opdrachtgever: Brandweer Regio Zuid-Holland Zuid en Hollandse Brandweer- en Hulpverleningsbond
Opdracht:
• Het opnieuw organiseren van het bureau (afdeling) opleidingen
• Het herpositioneren van de interregionale school voor brandweeropleidingen

2001-2002
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Barneveld
Opdracht:
• reorganiseren van de sector Openbare werken, vorming van een rayongericht werkende afdeling Beheer Openbare Ruimte

2000- 2001
Interim-manager
Opdrachtgever: Stadsdeel Bos en Lommer, Amsterdam
Opdracht:
• leiding geven aan de afdeling (nu sector) Infrastructuur, Milieuverzorging, Groen en Recreatie (IMGR)
• concretiseren integraal management en resultaatgericht werken
• afronden van de reorganisatie
• coachen van de leidinggevenden

1999- 2000
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente De Wolden
Opdracht:
• leiding geven aan de afdeling Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte
• verduidelijken organisatie en werkwijze
• opstellen van beheerplannen en plannen voor huisvesting en tractie
• vormgeven van samengaan met de afdeling Nieuwe werken

1999- 2000
Interim-manager
Opdrachtgever: Ichthus Hogeschool Rotterdam
Opdracht:
• leiding geven aan en verzelfstandigen van de opleiding International Business and Languages
• starten cultuuromslag
• uitvoeren verbeterplan


1999
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Montfoort
Opdracht:
• leiding geven aan de sector Grondgebied
• doorvoeren van de reorganisatie buitendienst
• optimaliseren van het functioneren van de sector


1998-1999
Interim-manager
Opdrachtgever: SOM Opleidingen Metaal, Woerden
Opdracht:
• leiding geven aan SOM Cursussen BV (13 medewerkers)
• saneren en heropbouwen personeelsbestand
• organisatorisch vormgeven van de afdeling
• teambuilding en ontwikkelen strategisch beleid
• positioneren op de markt, verhogen van de omzet en het rendement


1998
Interim-manager
Opdrachtgever: Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Amersfoort
Opdracht:
• leiding geven aan en adviseren van de bestuursondersteuning


1997-1998
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Weststellingwerf
Opdracht:
• leiding geven aan de afdeling Openbare Werken (plm. 50 medewerkers)
• doorvoering van de ingezette reorganisatie
• opstellen adviesrapport betreffende toekomstige taken en organisatorische vormgeving van de afdeling1997-1998
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Purmerend
Opdracht:
• leiding geven aan een school voor VSO-LOM (16 medewerkers)
• herstellen van de verstoorde werkrelaties
• ontwikkelen en uitvoeren van een strategisch beleid voor de school in het kader van de lopende ontwikkelingen binnen het Voortgezet Onderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs
• positioneren van het Purmerendse Voortgezet Speciaal Onderwijs binnen het regionale samenwerkingsverband

1992 – 1996
Organisatieadviseur / Interim-manager
Werkgever: Organisatieadviesbureau van Beekveld en Terpstra BV, Hoorn
Werkzaamheden:
• verrichten van onderzoek naar mogelijkheden voor schaalvergroting
• begeleiden van fusieprocessen
• uitvoeren van interim-management (Mytyl-Tyltylschool)
• vormgeven en inrichten van onderwijsorganisaties
• uitvoeren van kortlopende interventies bij proble¬men

1992 - 1993
Interim-manager
Opdrachtgever: Gemeente Alkmaar
Opdracht:
• dagelijkse leiding van de afdeling Afvalstoffen en Reini¬ging (80 medewerkers)
• herstellen van de gezagsverhoudingen
• aanbrengen van een koppe¬ling van be¬leids¬ontwik¬keling aan be¬leids¬uitvoe¬ring
• tot stand brengen van een effectieve overleg- en besluitvormingsstructuur

1984 - 1992
Directeur school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs aan Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen (VSO-ZMOK) tevens Afdelingsmanager van de afdeling Dagopvang voor drop-outs van de Stichting Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam
• realiseren van een geïntegreerd onderwijs/hulp¬verlenings¬aanbod aan ca. 250 jonge¬ren (12-18 jaar) per jaar
• leiding geven aan ca. 35 medewer¬kers van meest HBO- en universitair niveau
• professionaliseren van een pioniersorganisatie


1982 - 1984
Leraar/begeleider
Werkgever: Stichting Psychologisch Pedagogisch Instituut Amsterdam
Verantwoordelijkheid:
• opzetten van het onderwijs binnen de afdeling Dagopvang van het PPI ten behoeve van ca. 130 \"drop-outs\" per jaar


1976 - 1982
Leraar/coördinator IBO-afdeling
Werkgever: Vereniging voor Beroepsonderwijs Amsterdam
Verantwoordelijkheid:
• vormgeven van de afdeling Individueel Beroepsonder¬wijs
• leiding geven aan het proces van individualiseing van het on¬derwijs
• ontwikkelen van een leerlingbegeleidingssysteem voor ca. 100 leerlingen
• opzetten en onderhouden van de externe kontakten

1975 - 1976
Militaire dienst


BESTUURLIJKE ERVARING

Bestuurslid Purmerender Scholengroep (VO)


Opleiding interimmanager

OPLEIDING
- HBS-A
- Pedagogische Academie
- Diverse cursussen (Differentiatiecursus Individueel Beroepsonderwijs, leerlingbegeleiding & mentoraat,Tweegesprekken, Leergang middle-management in de psychiatrische instelling, functioneringsgesprekken, offertegesprekken, plan van aanpak, professioneel interim management, budgetteren, auditor-training INK-model, policy governance e.d.)


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :