Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Management Overheid

Management Overheid

Werkervaring interimmanager

Werkervaring gemeente Gorinchem (Zuid-Holland, circa 35.000 inwoners) (interim-management)

2008-2009 Directeur Bedrijfsvoering & Publieksdienstverlening (loco-secretaris)

Beleidsvelden:
Financiën, Facilitaire Ondersteuning, Pubieksservice, Welzijn, Bestuurs- en Managementondersteuning (P&O, JZ, COM).

Bereikte resultaten:
Versterking verantwoordingsmechanismen, verduidelijking rol en verantwoordelijkheden tussen management en bestuur, verbeterde communicatie tussen bestuur en organisatie door aanpassing Directie-Afdelingenmodel.

Werkervaring gemeente Lelystad (Flevoland, circa 75.000 inwoners)
(interim-management)

2007-2008 Manager Economie & Vastgoedontwikkeling (directeur Grondbedrijf)

Beleidsvelden:
Economische Zaken (accountmanagement, aquisitie en beleid) en Grondzaken (administratie Grondbedrijf, juridisch vastgoed en planeconomie).

Bereikte resultaten:
Samenvoeging van twee afdelingen, verdere stroomlijning projectmatig werken, start beheersing plankosten, ontwikkeling frontoffice nieuwe afdeling.

Werkervaring gemeente Alphen aan den Rijn (centrumgemeente in regio van circa 120.000 inwoners)

2004-2007 Adj. directeur directie Grondgebied en loco-secretaris

Beleidsvelden: Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting, Economische Zaken en Grondzaken, Inrichting openbaar gebied, Vergunningverlening en Handhaving, Stadsbeheer.

Bereikte resultaten: Herontwikkeling stationsomgeving, ontwikkeling nieuwe woonwijken, ontwikkeling en herstructurering bedrijventerreinen en in het algemeen verantwoordelijk voor alle grote stedelijke projecten. Bedrijfsvoering verder geoptimaliseerd, omvorming buitendienst en invoering integraal beheer, bewonersparticipatie, invoeren beheerplannen openbaar gebied en gemeentelijk onroerend goed, implementatie projectmatig werken.

2003-2004 Directeur directie Bewoners en loco-secretaris

Beleidsvelden: Jeugd, Sociaal cultureel werk, Kunst en cultuur, Welzijn, Volksgezondheid, Onderwijs, Sociale Zaken, Dienstverlening, waaronder Burgerzaken.

Bereikte resultaten: doorvoeren van een succesvolle samenvoeging van twee beleidsafdelingen (welzijn en onderwijs). Cultuurtraject doorgevoerd als gevolg van invoering van werken in flexibel kantoorconcept. Bedrijfsmatig werken ingevoerd bij de afdeling Sociale Zaken en directiebreed een bedrijfsbureau gerealiseerd. Optimalisering van planning & controlcyclus en bedrijfsvoering.


1999-2003 Manager Frontoffice (plv. directeur directie Bewoners)

Beleidsvelden: Burgerzaken, Vergunningverlening en Handhaving, Inburgering, Zorg, Sociale Zaken, Communicatie en APV.

Bereikte resultaten: ontwikkeling en realisatie (publieke) dienstverlening in brede zin. Ontwikkeling en realisatie van distributiekanalen (waaronder klantcontactcentrum, eerste internetsite en huisvesting, inclusief verhuizing). Doorvoeren van diverse (cultuur)veranderingstrajecten binnen de organisatie. Ontwikkelen en implementeren van een service-organisatie, afkomstig uit alle delen van de bestaande organisatie. Resultaat: Service Centrum Alphen aan den Rijn, waarin eigen dienstverlening en externe dienstverlening wordt aangeboden (CWI, Postkantoor, politie, GGD).

1996-1999 Hoofd afdeling Welzijn

Beleidsvelden: Sociaal cultureel werk, Kunst en cultuur, Volksgezondheid, Jeugdbeleid, Welzijn en Sociale Zaken.

Bereikte resultaten: afdeling weer vertrouwen gegeven, formatie op orde gebracht en alle achterstanden weggewerkt; de werkprocessen doorgelicht en geoptimaliseerd en de administratieve organisatie professioneel ingericht. Het management instrumentarium verder ontwikkeld en een cultuuromslag bij de afdeling bereikt waaronder: elkaar in openheid aanspreken, afspraak is afspraak, een evenwichtiger balans tussen mensgerichtheid en prestatiegerichtheid, verhoging van de professionaliteit en de kwaliteit van de afdeling. Opbouw van een extern netwerk en hernieuwd vertrouwen bij bestuur.

1994-1996 Juridisch adviseur concernstaf

Bereikte resultaten: Invoering van de Algemene Wet Bestuursrecht gerealiseerd in de gehele organisatie, gemeentelijke bezwaarschriftencommissie vorm en inhoud gegeven en handen en voeten gegeven aan juridische controlfunctie in organisatie.
Meerdere complexe juridische aangelegenheden behandeld en regelmatig bestuursrechtelijke gedingen gevoerd bij bestuursrechter en Raad van State.

1992-1994 Beleidsmedewerker

Verantwoordelijk voor de ontwikkeling van beleid op ruimtelijk gebied, waaronder milieubeleid.


1989-1992 Jurist Grondzaken

Adviseur op het gebied van privaatrechtelijke aspecten van grondbeleid.


Opleiding interimmanager

Afgestudeerd als jurist staats- en bestuursrecht aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (1986). Daarnaast afgeronde masteropleiding aan de Universiteit van Twente (Public Management, 2005).

Voorts aanvullende opleidingen op het gebied van organisatiemanagement, communicatiemanagement, projectmanagement, financieel management, beleidsmanagement, personeelsmanagement, informatiemanagement en crisisbeheersing. Meerdere coachingstrajecten gevolgd.


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

No-nonsense, gedreven, overtuigend, zakelijk, enthousiast voor vernieuwing, evenwichtig, betrouwbaar, positief ingesteld, oprecht, open en gevoel voor humor. Daarnaast strategisch, analytisch, structurerend en sturend op resultaat. Ik wil mensen graag in staat stellen hun kansen te pakken en zich te ontplooien, ik zie het als mijn taak hen hierin te faciliteren.

Overig

Bestuursfuncties en maatschappelijke activiteiten

2004 – heden Voorzitter onderwijsstichting (12 primaire scholen voor bijzonder onderwijs in Amstelveen en Ouderkerk aan de Amstel)
1999 – heden Voorzitter diverse bezwaarschriftencommissies
2005 – 2008 Lid centrale eindexamencommissie NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
1998 – 2004 Voorzitter van een welzijnsstichting in Amstelveen


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :