Flex Manager
De top 21230 Flexmanagers van Nederland
21230 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

financieel, juridisch interimmanager

 financieel, juridisch interimmanager

Werkervaring interimmanager

Werkervaring
Functie + organisatie + opdracht
Van – tot

Consultant programma Rijkspas (ICTU)
Doel van het programma Rijkspas is het ontwikkelen en realiseren van een uniforme
Rijkspas. Tevens ondersteunt het programma de deelnemende organisaties bij de
implementatie van de Rijkspas. Invoering van de Rijkspas gebeurt in drie fases,
met de volgende resultaatplateaus:
• Fysieke toegang per organisatie
• Fysieke toegangsmogelijkheid tot meerdere organisaties
• Logische toegang tot PC’s, netwerken en applicaties en eventuele andere
toepassingen zoals biometrie

De Rijkspas past binnen een samenhangend concept voor een veilige, flexibele,
effectieve en efficiënt geregelde toegangscontrole bij de Rijksoverheid.
Dit concept wordt in eerste instantie geïmplementeerd bij de ministeries (kerndepartementen) in Den Haag.
Het concept is echter onbeperkt opschaalbaar wat betreft het aantal deelnemende
organisaties én de functionaliteiten.
Belangrijkste resultaten:
• Een afgesloten Service Level Agreement met de pasproducent, waarin alle eisen
gesteld aan het berichtenverkeer, personalisering, tijdige aflevering van kaarten
e.d. zijn opgenomen
• Opstellen van een acceptatietestplan voor het opleveren van een gebaselined product
• Zorgdragen dat het Nationaal Bureau voor Verbindingsbeveiliging (NBV) van het het ministerie van BZK een toets uitvoert op de kaartlezers voor de Rijkspas om na te gaan in welke mate de verstrekte specificaties en de wensen van het programma Rijkspas ten aanzien van kaartlezers zijn vertaald naar een veilige implementatie.
• Zorgdragen dat de departementen hun processen rondom uitgifte, beheer en
inname van de toegangskaarten hebben ingericht conform een gemeenschappelijk
ontwerp
2009/2 - heden

Senior Programma- en Projectadviseur (kwaliteitsmanager en tevens controller) Programma’s Veiligheidsverbetering door Information Awareness en Cameratoezicht in de Openbaar Vervoersector bij de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. Onder het programma CTOV valt eveneens het project Gemeenschappelijke Meldkamer Infrastructuur Schiphol. Onder het programma VIA vallen drie projecten, te weten: Verbetering van de CT-Infobox (AIVD), Kennisontwikkeling in Modellen (KLPD) en Patroonherkenning (NFI)

Belangrijkste resultaten
Meetbare prestaties (bijvoorbeeld de te ontwikkelen modellen waaraan bepaalde
vormen van criminaliteit voldoen) programma’s geformuleerd
Kwaliteitscriteria geformuleerd waaronder producten (bijvoorbeeld modellen
waaraan terroristen voldoen of eisen waaraan camera’s moeten voldoen) kunnen worden geaccepteerd
Een door betrokken OV-instanties gezamenlijk ingediend voorstel om te komen tot cameratoezicht op de betreffende risicolocatie
Een door betrokken private en publieke partijen gezamenlijk gerealiseerde infrastructuur voor cameratoezicht op Schiphol
Een beschreven en gepubliceerde subsidieregeling conform de Algemene Wet Bestuursrecht, op basis waarvan de OV sector subsidie kan aanvragen voor
camera’s voor terrorismebestrijding
Een met TNO afgesloten raamovereenkomst voor inhuur van expertise die de toets
aan de Europese regelgeving kan doorstaan
Een door de Tweede Kamer gefiatteerde financiering van de programma’s
(verantwoordings)rapportages over de programma’s waarop gestuurd kan worden
door de programmamanagers
Niet overschreden programmabudgetten en projectbudgetten
Diensten aanbesteedt conform de Europese regelgeving
Een door de DAD afgegeven verklaring dat de middelen voor beide programma’s
en/of delen van het programma rechtmatig en doelmatig zijn besteed 2006/7-2008/10 voor 5 dagen per week


Manager Bedrijfsvoering bij de werkeenheid Centrum Welzijn Wonen en Zorg Gelderland
van het Leger des Heils: leidinggeven aan de afdelingen personeelszaken, financiën,
facilitaire zaken, applicatiebeheer, beleid en secretariaat en optreden als verandermanager
om de samenvoeging van twee bedrijfsbureaus te begeleiden

Belangrijkste resultaten:
Geïmplementeerde fusie twee bedrijfsbureaus
Een goedkeurende accountantsverklaring voor vier instellingen
Samenvoeging twee personeelssystemen tot een PION
Een gereorganiseerde afdeling personeelszaken, financiën en secretariaat
Alle medewerkers (33) hebben een functioneringsgesprek gehad
Facturen binnen 30 dagen betaald
Een brandpreventie en ontruimingsplan voor alle vier de instellingen
Correcte salarisbetalingen
Tijdig betaalde en correct betaalde onregelmatigheidstoeslagen
Een niet overschreden exploitatie- en investeringsbudget van huisvestingsprojecten
en verbouw- en nieuwbouwprojecten 2005/12-2006/9
Coördinator beheer provinciale gronden afdeling Grondzaken Provincie Zuid-Holland: beschrijven AO’s huren/ pachten/verjaring, implementeren eigendomsregistratiesysteem
2005/03-2005/09
Projectleider Plan van aanpak evaluatie financiële verordeningen Provincie Zuid-Holland: 2005/01-2005/03
Programmamanager Planning en Control Provincie Zuid-Holland. De basis voor dit project was een cultuuromslag die bewerkstelligd moest worden naar aanleiding van de CETECO affaire. Vanuit dit kader vond de opbouw plaats van een planning- en control systeem met de volgende doelstelling: een integraal planning- en controlsysteem (her)ontwerpen naar inhoud (doelstellingen, ambitieniveau en richtlijnen), proces (wijze van rapporteren) en instrumenten (gebruik van financiële en personele administraties).
Onder het programma ressorteerden zeven projecten. 2001/01-2005/01
Hoofd Bureau Financieel Beleid en plaatsvervangend hoofd Centrale Afdeling Financiën Provincie Zuid-Holland.
Leidinggeven aan vijf teams: team beleids- en begrotingscyclus, team bedrijfseconomische zaken, team belastingen en verzekeringen, auditteam voor doel-rechtmatigheidsonderzoek, team jaarrekening (27 fte’s). Plaatsvervangend afdelingshoofd (49 fte’s).
Juridisch adviseur en controller nieuwbouwproject Provincie Zuid-Holland
1994/01-2001/01
(Senior)financieel-economisch beleidsmedewerker van de afdeling Begrotingsvoorbereiding en -uitvoering en de afdeling Beleidszaken van de directie Financieel-economische Zaken van het Ministerie van Financiën 1990-1994
Financieel-economisch beleidsmedewerker afdeling Financiële Zaken Rijksgebouwendienst. De Rijksgebouwendienst houdt zich bezig met de huisvesting en het onderhoud op de huisvesting voor de totale rijksoverheid. 1989-1990
Operatie-assistente in diverse ziekenhuizen 1977-1989Opleiding interimmanager

Opleidingen
Opleiding Van - tot Diploma ja / nee
 Vrij doctoraal Economie Katholieke Universiteit Nijmegen 1986/09-1988/03 ja
 Nederlands Recht Katholieke Universiteit Nijmegen 1980/09-1986/08 ja
 Opleiding operatieassistente St Radboudziekenhuis Nijmegen 1977/09-1980/08 ja
 Atheneum B 1970-1977 ja
Trainingen - cursussen Van - tot Diploma ja / nee
 Ontwikkelingen Staatssteun 2008 nvt
 Managing Successful Programmes Registered Practitioner 2007 ja
 Prince II Registered Practitioner 2007 ja
 Juridische Kwaliteitszorg en controlling 2004 ja
 Postdoctorale cursus Nieuw Burgerlijk Procesrecht 2001 ja
 Leergangen PPS en Grondbeleid 2000 ja
 Postdoctorale cursus Algemene Wet Bestuursrecht 2000 ja
 Postdoctorale cursus Aanbestedingsrecht 2000 ja
 Integrated auditing, kennismanagement 1997 ja
 Diverse trainingen op het vlak van coaching 1994/1995 ja
 Managementopleiding voor potentieel hoger kader 1993 ja


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Mijn stijl is creatief, inspirerend en vasthoudend. Mijn managementstijl word getypeerd als zeer besluitvaardig en resultaatgericht, maar met oog voor de mens en een teamspeler. Ik kan afstand nemen van de dagelijkse praktijk, me concentreren op hoofdlijnen en beleid op de lange termijn.
Ik ben een zeer ervaren lijnmanager en project- en progamma manager die in staat is resultaten te boeken in complex bestuurlijke omgevingen, waar tegengestelde belangen een rol spelen. Ik combineer zakelijkheid met
een transparante, vertrouwenwekkende en overtuigende managementstijl. Ik ben communicatief vaardig, stressbestendig, heb een sterk analyserend vermogen, ben enthousiast, ambitieus, mensgericht en combineer
een pragmatische instelling met een hands-on mentaliteit.


Talenkennis interimmanager

 Nederlands moedertaal
 Engels goed
 Duits redelijk
 Frans redelijk


Overig

Automatiseringskennis
 Excel
 Powerpoint
 Word
 MS Project
 Lotus Notes
 Mavim
 Access
 FRIS(financieel systeem): Oracle
 Beaufort:matig


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :