Flex Manager
De top 21231 Flexmanagers van Nederland
21231 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

manager

manager

Werkervaring interimmanager

MEE West-Brabant (4 dagdelen per week)
15 mei 2009 tot heden
1) Relatiebeheerder
MEE vertegenwoordigen bij gemeenten en andere stakeholders m.n. bij het ontwikkelen van de Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) en in samenwerking met andere partijen activiteiten ontwikkelen voor de AWBZ pakketmaatregel.

MEE West-Brabant (36 uur per week)
15 april 2008 tot 28 februari 2009
Algemeen.
Deze organisatie maakte in dit jaar een turbulente en moeilijke fase door. De bestaande organisatie kwam sterk onder druk te staan door de resultaten van een extern onderzoek naar de inrichting en doelmatigheid van de bedrijfsvoering. Dit veroorzaakte veel stress en onzekerheid bij management en medewerkers o.a. door ingrijpende veranderingen en het gedwongen vertrek van raad van bestuur en directie. Door mijn professionaliteit, stressbestendigheid, en gepaste distantie m.b.t. dit (emotionele)proces ontstond een vertrouwensrol naar (nieuwe)directie en middenmanagement die ik tot het laatst heb vervuld naast de drie hieronder beschreven
opdrachten.
Hoofdopdracht.
1) Interim teammanager
15 april 2008 tot 31 december 2008
Teammanager vervangen die wegens ziekte en vervolgens door ontslag afwezig was.
Het team bestond uit 22 hoogopgeleide professionals/consulenten die samen vier vakgroepen
vertegenwoordigden. Er was een onveilig werkklimaat ontstaan door diverse beleidsbeslissingen in de voorafgaande jaren. Het vertrouwen in de organisatie was daardoor zeer laag. De stijl van leidinggeven was sterk gericht op controle en beheersing.
Ik heb een aantal veranderingen ingezet met als belangrijkste verandering de stijl van leiding geven door i.p.v. controleren en beheersen te sturen op resultaat. Hierdoor kwam de verantwoordelijkheid voor het professionele werkproces te liggen bij de consulenten en kregen ze de regie over hun werk weer terug. Uiteraard ging dit gepaard met van mijn kant een strakke coaching en toetsing op het resultaat. Hierdoor ontstond meer vertrouwen en draagvlak voor de veranderingen. Het resultaat daarvan was dat er op de werkvloer meer rust ontstond en het vertrouwen in de organisatie weer enigszins herstelde.
Naast het waarnemen van de going concern activiteiten heb ik in deze periode deelgenomen aan werkgroepen met als doel een andere cultuur en een efficiëntere organisatie-inrichting te
ontwikkelen. Hierbij werd van mij als interim-teammanager verwacht de vaste teammanagers mee te nemen in dit proces door een coachende-ondersteunende en voorbeeldgevende rol te vervullen.
Resultaat m.b.t. consulenten: Er is meer rust en vertrouwen gekomen in de dagelijkse
werkuitvoering. Tijdens de evaluatie gaf de meerderheid van de consulenten aan mijn stijl van
leiding geven als een verademing te hebben ervaren. Ze kregen weer ruimte om na te denken over hun vak en werden gestimuleerd in het nemen van beslissingen
Resultaat m.b.t. teammanagers:
De noodzaak tot een andere stijl van leidinggeven wordt gevoeld en gedeeld. Men is met vallen en opstaan op weg om een andere cultuur en organisatie te ontwikkelen.

Nevenopdrachten bij deze opdrachtgever.
2) Projectmanager kwaliteit
1 juni 2008 tot 28 februari 2009
Projectleider voor de ontwikkeling, implementatie en borging van documenten en procedures die voldoen aan de HKZ-norm zodat medio 2009 de organisatie het kwaliteitscertificaat kan ontvangen. Na een fusie in 2003 had er geen integratie van processen plaatsgevonden. Op de drie locaties werd met drie verschillende niet vastgelegde procedures gewerkt. Het HKZ traject was mede bedoeld om de bedrijfsprocessen van de drie locaties te integreren en te borgen binnen de organisatie.
Resultaat: Het fundament is gelegd procedures zijn beschreven en geïmplementeerd op alle
locaties wordt nu in het gehele primaire proces met één vastgestelde procedure gewerkt.
3) Beleidsadviseur informatiecentrum
15 januari 2009 tot 28 februari 2009
De opdracht binnen deze functie luidde het doorlichten en aanbevelingen doen voor de toekomst voor het functioneren van het informatiecentrum ( 5Fte).
Resultaat: Een sterkte/zwakte analyse gemaakt van het functioneren van het informatiecentrum, een overlegstructuur opgezet en aanbevelingen gedaan voor de toekomst.

Pameijer Rotterdam GGZ/GZ zorginstelling
15 april 2007 tot 31 december 2007
Bij deze organisatie heb ik een tweetal opdrachten uitgevoerd te weten:

1) Projectadviseur
April 2007 t/m 1 oktober 2007 (32 uur per week)
De opdracht omvatte twee onderdelen:
a) Het ontwerpen en implementeren van een planning en control proces voor het hebben en verkrijgen van geldige AWBZ (her)indicaties voor front- en backoffice passende binnen de AO/IC criteria.
Resultaat: Een transparante procesinrichting voor het opname en (her)indicatieproces van aanvraag (inhoud) tot verwerking (administratief) in het cliëntenregistratiesysteem.
b) Project Indicatie-optimalisering. Dit project had als hoofddoel in zes maanden zeshonderdvijftig indicaties die onvolledig of niet aanwezig waren op orde te brengen. Belangrijk subdoel was het hoger en middenmanagement te informeren, ondersteunen en bewust maken van de belangrijkheid van geldige indicaties voor het bedrijfsresultaat.
Resultaat: 650 indicaties die onvolledig of niet aanwezig waren gereduceerd naar 75.

2) Hoofd cliëntenadministratie
1 oktober 2007 tot 31 december 2007 (32 uur per week)
Na een crisis op de afdeling cliëntenadministratie werd mij gevraagd mijn opdracht met drie maanden te verlengen en bovenstaande functie te vervullen. Doel van deze opdracht was rust en vertrouwen herstellen op de afdeling. Een analyse en advies uitbrengen voor de uit te voeren veranderingen.
Resultaat: Crisis bezworen. Afdeling doorgelicht en een analyse en advies opgesteld voor een verbeterplan op het gebied van, personeel, systeem en proces.

AB hulp Twente/ Stichting Doenersdreef/ Zorgstichting Vivence/
Robert Coppesstichting
Oktober 2005 tot heden
Projectadviseur
Diverse advies en begeleidingsopdrachten in het kader van kwaliteit en beleidsontwikkeling ten
behoeve van o.a. HKZ certificering en materiële controle Zorgkantoor.


Opleiding interimmanager

2009 Prince2 foundation (methodiek voor het inrichten van projecten)
2003-2004: Master Health Adminstration (MHA)
Post doctorale opleiding aan Tias Business School Tilburg
2000-2001: Healthcare bedrijfskunde
Instituut voor bedrijfskundige opleidingen Zeist (IBO)

1983-1985: Hoger Sociaal Pedagogisch onderwijs (huidige SPH)
Hoge school Haarlem (SOSA)
1977-1979: MBO inrichtingswerk
Sociale academie Rotterdam
1973-1976: Z-verpleegkundige
Dr. Willem van de Bergstichting in Noordwijk


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Profiel.
Persoonskenmerken
Ik ben een vriendelijke en toegankelijke vrouw die makkelijk communiceert. Ben avontuurlijk en mag graag de dynamiek opzoeken. In tegenstelling tot het vorige ben ik rustig, integer en bescheiden. Ik hecht grote waarde aan autonomie waardoor ik me niet snel laat meenemen in hypes, conventies en politieke spelletjes. Ik kan functie- en betrekkingsniveau goed van elkaar onderscheiden. Door mijn analytisch vermogen en procesmatig inzicht overzie ik situaties vrij snel. Ik benader situaties op een relaxte en relativerende wijze en ben uitermate stressbestendig.
Managementstijl.
Ik ben een manager die enerzijds medewerkers in heldere taal aanspreekt op verantwoordelijkheid en resultaat, anderzijds stimuleer ik eigen initiatief en creativiteit. Mijn voorkeursmanagementstijl is coachend leiding geven, waarbij ik medewerkers laat reflecteren, inzichten laat verwerven en faciliterend ben voor de uitvoering.
Besluitvaardigheid.
Wanneer het nodig is kan ik doortastend en snel optreden. Mijn voorkeur gaat uit naar een hoogwaardig besluit dat op een groot draagvlak kan rekenen van degene die bij het onderwerp betrokken zijn. Daarbinnen bezit ik een goede vaardigheid mensen met argumenten te overtuigen waarom de ene oplossing beter kan zijn dan de andere. Daarnaast ben ik een procesdenker wat betekent dat voor mij een besluit niet het eind van een proces markeert maar een onderdeel is van een groter proces waarvan het genomen besluit een onderdeel is.
Analytisch vermogen / Procesmatig inzicht
Ik ben een scherp analyticus dat voortkomt uit mijn kennis, ervaring en procesmatig/logistiek inzicht. Daarbij heb ik een goed gevoel voor hoofd en bijzaken. Processen ontrafelen en weer opnieuw opbouwen vind ik uitdagend en boeiend.
Creatief.
Ik heb een sterke behoefte aan verbeteren en optimaliseren. Daarbij heb ik een creatieve geest die met oog voor de geldende realiteit zich niet snel laat beperken door regels of andere obstakels.
Hierdoor bied ik organisaties een andere frisse kijk (out of the box) voor het oplossen van knelpunten.
Door deze competentie heb ik in het verleden diverse processen slimmer georganiseerd met behoud van kwaliteit en winst voor alle partijen.
Humor en Werksfeer
Ik kan mezelf en situaties met humor relativeren welke ik waar mogelijk inzet bij het zoeken naar een oplossing bij werkproblemen. Ik vind het van belang de voorwaarden te scheppen voor een prettige werksfeer. Ik ben me hierbij bewust van mijn positie en voorbeeldfunctie.
Financieel inzicht en ondernemerschap.
Ik stel een groot belang in de financiële bedrijfsvoering. Mijn credo is “zonder geld geen zorg”.
Ik heb een goed financieel inzicht kan creatief met begrotingen en budgetten omgaan. Ben ondernemend in het verwerven van financiële middelen en het onderzoeken en ontwikkelen van nieuwe geldstromen.


Overig

15 jaar regiomanager geweest bij een landelijk werkende zorginstelling

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :