Flex Manager
De top 21225 Flexmanagers van Nederland
21225 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

algemeen manager / directeur

algemeen manager / directeur

Werkervaring interimmanager

• Gespecialiseerd vetrinair centrum; general manager a.i. (dec 2004-heden)
In eerste instantie als adviseur een organisatie analyse en implementatie van een effectiviteittraject. Gezien de financieel deplorabele staat als gevolg van mis-management en daarop volgend ontslag van praktijkmanager, vervulling algemeen manager a.i.
Belangrijkste taken: op orde brengen financiele positie en reorganisatie doorvoeren, strategie bepalen en vertaling naar beleid, organisatie ontwikkeling, afstemmen primaire proces en ondersteunende processen, uitwerken (juridische) organisatiestructuur ten behoeve toekomstige toetreders, opzetten personeelsbeleid en beoordelingsstructuur.

• Strategische oriëntatie ontwikkeling commerciële zorg perifeer ziekenhuis (2004)
Definiëren uitkomsten. Vaststellen randvoorwaarden en afstemming haalbaarheid binnen bestaande organisatie. Opstellen advies en plan van aanpak. Beleggen binnen organisatie.

• Veranderingsmanager Ministerie van Defensie (1999)
Betrokken bij reorganisatie van de MID (nu MIVD) in het licht van de nieuwe wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Adviseur van een van de diensthoofden met betrekking tot inrichting van de processen, scheiding van taken en bescherming van informatiestromen.

• Interim manager organisatie en informatie GUO (Relan groep) (1998-1999)
Ondersteuning stafdirecteur. Verantwoordelijk voor dagelijkse gang van zaken en afstemming met andere afdelingen. Te denken valt hier aan de beoordeling van de juridische consequenties. Verantwoordelijk voor invulling processen rond Y2K en automatisering van verwerking nieuwe sociale zekerheidswetgeving. Aansturing en beoordeling personeel. Contacten met contractors.


• Adviseur directie verzekerden Cadans (1997-1998)
Advies en trainingstraject gericht op een goede en effectieve samenwerking en afstemming tussen de verschillende afdelingen. Interventie gericht op persoonlijk- en groepsgedrag. Opheffen blokkades en begeleiden opzet interne contracten, zodat de doelen tijdigheid en doelmatigheid binnen bereik komen.

• Diverse kortere advies trajecten gericht op effectiviteit

• Coachingstrajecten gericht op persoonlijke effectiviteit binnen de bestaande organisatie

• Conflictbemiddeling binnen directie/Raad van Bestuur


Opleiding interimmanager

HAVO
VWO
Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit,
afstudeerrichting “management van verandering”


Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

verander advies, management en implementatie
reorganisatie
effectiviteitstrajecten
conflictbemiddeling
strategie


Talenkennis interimmanager

Nederland en Engels

Overig

Visie op organisaties:

Organisaties worden gevormd door mensen. De kwaliteit van de output is een resultante van de wijze waarop men met elkaar omgaat en samenwerkt.
De doelstelling van mijn interventies is de organisatie in staat te stellen om mee te bewegen, nu en in de toekomst, met veranderingen, zowel intern als extern, waarbij het creëren van toegevoegde waarde centraal staat.
Aangrijpingspunt daarbij is de interactie tussen mensen. In de interactie wordt toegevoegde waarde gecreëerd. Blokkades in de interactie, zichtbaar en onzichtbaar, hebben een negatieve impact op de waarde ontwikkeling van de organisatie als geheel.

Organisatie ontwikkeling en verandering dient zich in mijn ogen dan ook te richten op het in kaart brengen en opheffen van blokkades. Dit soort trajecten kunnen in een relatief korte tijd worden doorlopen, waarbij van tevoren de te bereiken doelen helder zijn, zodat resultaten zichtbaar zijn te maken en verankering binnen de organisatie plaatsvindt.


 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :