Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Programma-, projectmanager

Programma-, projectmanager

Werkervaring interimmanager

12-2015 – heden Gemeente Eindhoven
Projectmanager Sociaal Domein
Als maatregel op de decentralisatie van overheidstaken naar de Gemeente Eindhoven, ingegaan per 2015, is de gemeente gestart met een programma Transformatie Sociaal Domein (TSD). Binnen dit programma valt ook het ontwerp, de realisatie en implementatie van processen en bijhorende reorganisatie en informatievoorzieningen (w.o. SaaS voorzieningen) die bijdragen aan de doelstellingen voor een sterkere sociale basis en ondersteuning van de burger die veelal wordt verwezenlijkt in de wijk (subsidies, jeugdzorg, werk en inkomen). Ik ben hier als projectmanager verantwoordelijk voor:
o Het herontwerpen van de subsidie en schuldhulpverleningsprocessen.
o Het binnen budget en planning uitvoeren van de ontwikkel en implementatie projecten.
o De PRINCE2 projectmanagement deliverables.
o Het aansturen van diverse project teams bestaande uit it- en business specialisten.
o Het managen van de implementaties
o Het uitvoeren van risk- en issuemanagement.
o Het aansturen van (externe) leveranciers.
o Samenwerkingsverbanden.
o Het managen van de verwachtingen bij de business.
o Het met positief resultaat behalen van de NvvK audit op de schuldhulpverlening. (Behaald)
o Tevens productowner voor de ontwikkeling van een nieuw subsidiesysteem.

03-2015 – 12-2015 Ministerie van Economische Zaken
Projectmanager Identificatie & Authenticatie (eHerkenning, Digid e.d.)
Het Ministerie van Economische Zaken werkt aan het verbeteren van de digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven, met als ambitie: “In 2017 kunnen burgers en bedrijven betrouwbaar en eenduidig digitaal zaken doen met de Rijksoverheid”. Hiertoe worden de eOverheidsvoorzieningen aangevuld met eigen generieke (aansluit)voorzieningen binnen de verschillende ICT-landschappen van de Rijksoverheid. Als projectmanager Identificatie & Authenticatie projecten was ik verantwoordelijk voor het managen van:
o Het binnen budget en planning uitvoeren van de DevOps realisatieprojecten.
o De PRINCE2 projectmanagement deliverables.
o Van projectleiders, architecten en business analisten.
o Het uitvoeren van risk- en issuemanagement.
o De (externe) leveranciers.
o Samenwerkingsverbanden.
o De verwachtingen bij de business.
05-2012 – 04--2015 Gemeente Utrecht
Programmamanager Basis- en Kernregistratie gerelateerde projecten
De gemeente Utrecht is als alle andere Nederlandse gemeenten wettelijk verplicht tot het implementeren en beheren van basis- en kernregistraties (bronsystemen) die onderling met elkaar samenhangen tot een stelsel.
Met de basisregistraties en kernregistraties wordt o.a. beoogd:
o Eenmalig inwinnen en meervoudig gebruik van gegevens;
o Efficiëntere overheid;
o Verbeteren dienstverlening aan burgers en bedrijven;
o Verlichting administratieve lasten.
Als Programmamanager binnen de gemeente Utrecht was ik verantwoordelijk voor het managen van:
o De ontwikkeling en implementatie van informatie voorzieningen en onderliggende OTAP productiestraat van een onderling samenhangend stelsel van basis- en kernregistraties (BAG, BRK, BGT, KTOP en BRO en aanvullende bronnen voor registraties) .
o Noodzakelijke ontwikkelingen van, en aansluitingen via datadistributie en midoffice systemen op, generieke voorzieningen en gemeentelijke zaaksystemen.
o Noodzakelijke migraties.
o (Europese) Aanbestedingen.
o De proces- en organisatorische veranderingen.
o Systeemintegraties met ketenpartners (in- en extern)
o De ontwikkel- en implementatiestrategie en bijbehorende roadmap.
o De stakeholders.
o Overleg met samenwerkingsverbanden.
o De verwachtingen bij de business.
o De PRINCE2 deliverables.
o De (externe) leveranciers, project- en implementatie managers en architecten.
o Het openstellen van data voor de burger en het bedrijfsleven door realisatie en implementatie van het open data platform (SaaS).
o Het secure kunnen werken met mobile devices (concept BYOD) i.c.m. door de gemeente uitgereikte mobile devices.

05-2011 – 01-2012 Belastingdienst
Manager Integratie Services
Integratie Services (IS) valt binnen de ICT-organisatie Belasting Centrale Applicatie Ontwikkeling (B/CAO) en bestaat uit Architecten, Ontwerpers, Bouwers, Testers en Servicebeheerders. IS was belast met het releasematig ontwikkelen en beheren van de Enterprise Service Bus (ESB) van de Belastingdienst. De ESB is een bedrijfs kritische applicatie waar Belastingdienstonderdelen (douane, toeslagen, e.d.) en externe partijen op aan moesten sluiten. Ik was hierin verantwoordelijk voor:
o Het ontwikkelen van het ESB beleid, de strategievorming en de communicatie hierover in een politiek complexe omgeving van vele Belastingdienstonderdelen met hun eigen belangen en daarmee het managen van de belangentegenstellingen;
o Het planmatig managen van de releases, ontwerp, bouw en test via de OTAP straat;
o Het coachen en dagelijks leidinggeven aan de IS teams;
o Het managen van de communicatie naar de leveranciers en de klanten, die aangesloten zijn of in de toekomst aangesloten willen worden op de ESB;
o Het verandermanagement en cultuurverandering binnen IS: teams en stakeholders begeleid met het succesvol toepassen van Lean-IT.

03-2010 – 03-2011 Uvit (Univé, VGZ, Iza en Trias)
Projectmanager Digitalisering Personeelsdossiers
Verantwoordelijk voor het digitaliseren van personeels- en medische dossiers, het opleveren van een digitale werkomgeving voor HR, -medewerkers en leidinggevenden. Ik was als Projectmanager hierin verantwoordelijk voor:
o Het conform planning en binnen budget uitvoeren van de realisatieprojecten en de implementatie.
o De PRINCE2 projectmanagement deliverables.
o De aansturing van architecten, business consultants, ontwerpers, bouwers, functioneel beheerders, testers en opleiders.
o Het uitvoeren van risk- en issuemanagement.
o Het managen van de (externe) leveranciers.
o Het managen van de verwachtingen bij de business.
01-2009 – 01-2010 Nederlandse Spoorwegen
Projectmanager Projecten portfolio IM&T
Verantwoordelijk voor de realisatie van een portfolio projecten, m.b.t. de migratie van ca 200 servers, monitoring van de werkplekdienstverlening (SaaS), het portofooncommunicatie-/meldkamersysteem voor het operationeel NS personeel en de herinrichting van de housing van bedrijfskritische NS connectiviteitsystemen. Ik was als Projectmanager hierin verantwoordelijk voor:
o Het conform planning en binnen budget uitvoeren van de projecten.
o De PRINCE2 projectmanagement deliverables.
o De aansturing van architecten en business analisten en realisatieteams.
o Het uitvoeren van risk- en issuemanagement.
o Het managen van de (externe) leveranciers.
o Het managen van de verwachtingen bij de business.

06-2008 – 12-2008 Nationale Politie
Projectmanager Recherche Analyse Omgeving
De Taskforce Recherche was in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken belast met de ontwikkeling en implementatie van een Recherche Analysesysteem voor de Nationale Recherche afdeling van het KLPD. De recherche moest in staat gebracht worden sneller, meer en omvangrijkere opsporingsonderzoeken te verrichten. Hiertoe dienden grote hoeveelheden data uit verschillende bronsystemen bij verschillende organisaties ontsloten te worden en gekoppeld te worden om analyses te maken op een nieuw te ontwikkelen applicatie. De systeemintegratie en finale ontwikkeling van de nieuwe applicatie viel onder verantwoordelijkheid van VGM. Het project was politiekgevoelig omdat bij de start van het project er weinig vertrouwen was bij de Taskforce Recherche dat VGM de opdracht aan zou kunnen. In dit project was ik namens VGM verantwoordelijk voor het managen van:
o Verwachtingen bij de business en het herstellen van het vertrouwen in VGM.
o Veranderingen en verwachtingen in werkwijze bij de Nationale Recherche.
o De (Externe) leveranciers en deelprojectleiders.
o De ontwikkeling van de componenten.
o De systeemintegratie en koppelingen met bronsystemen.
o Het configuratiebeheer van de OTAP-omgevingen.
o Het testen van het systeem in voornoemde omgevingen.
o De acceptatie van het Recherche Analysesysteem door de opdrachtgever, de gebruikers, exploitatie en beheer.
o Het implementatie traject bij de recherche.
o De in productie name van het systeem.
o De overdracht naar exploitatie en beheer.
o De decharge van het project.
08-2007 – 05-2008 Kadaster
Projectmanager Mijnkadaster.nl
Het project Mijn Kadaster moest één toegangspoort tot verschillende diensten realiseren, waarmee alle denkbare kadastrale, hypothecaire en vastgoedinformatie online zou kunnen worden geraadpleegd of besteld. Daarnaast moest Mijn Kadaster (Mijnomgeving) uitgebreide administratieve ondersteuning bieden. De klant zou dan zelf kunnen bepalen hoeveel en welke gebruikers toegang konden krijgen tot Mijn Kadaster en van welke diensten zij gebruik mochten maken (Zelf Service). Ik was hier verantwoordelijk voor het managen van:
o De strategievorming t.a.v. de implementatie van Mijn Kadaster.
o De verwachtingen bij de business.
o De leveranciers en Deelprojectleiders en scrumteams.
o De ontwikkeling van de componenten die intern en extern gebouwd werden.
o De systeemintegraties met ketenpartners (in en extern).
o Het configuratiebeheer van de OTAP-omgevingen.
o Het testen van de keten in voorgenoemde omgevingen.
o De acceptatie van de opgeleverde componenten die binnen de keten vallen.
o De in productie name en implementatie van de keten.
o De overdracht naar exploitatie en beheer.
o De decharge.

01-2007 – 12-2007 Kadaster
Projectmanager WKPB (NG&LV)
De Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) is, met ingang van 1 juli 2007, van kracht geworden. Elke overheidsinstantie, die percelen belast met publiekrechtelijke beperkingen, moet dit kenbaar maken in de Openbare Registers (bronsystemen) van het Kadaster. Het Kadaster is het loket waar deze informatie opgevraagd kan worden. Om de hiervoor noodzakelijke nieuwe bedrijfsprocessen van het Kadaster te ondersteunen diende er een omvangrijk systeem ontwikkeld, geïntegreerd en geïmplementeerd te worden. Ik was hier verantwoordelijk voor het managen van:
o De verwachtingen bij de business.
o De (externe) leveranciers en Deelprojectleiders en scrumteams.
o De ontwikkeling van de componenten die intern en extern gebouwd worden.
o De systeemintegratie en koppelingen met de bronsystemen.
o Het configuratiebeheer van de OTAP-omgevingen.
o Testen van de keten in voorgenoemde omgevingen.
o De acceptatie van de opgeleverde componenten die binnen de keten vallen.
o De opleidingen aan gebruikers van het systeem.
o De in productie name en implementatie van de keten.
o De overdracht naar exploitatie en beheer.
o De decharge.

02-2005 – 01 -2007 Defensie
Programma analist & Projectleider DIV Online (defensie breed programma)
DIV Online was een defensiebreed programma. Dit programma moest de digitale informatievoorziening voor alle defensiewerkplekken inclusief operationele eenheden realiseren. Het toe te passen Enterprise Content Management (ECM) systeem was gebaseerd op FileNet. FileNet is door een samenwerkingsverband (Interlab) met diverse ministeries geselecteerd. Het was een grootschalig programma in een organisatorisch en politiek complexe omgeving met vele defensieonderdelen en beleidsmakers met verschillende belangen.
Als implementatie projectleider (Pilot) was ik verantwoordelijk voor:
o De Fit-GAP analyses.
o De communicatie en het verandermanagement.
o De parameterisering (waaronder de ordeningstructuur DSP, Work Flow Management WFM, rollen definiëren en toewijzen) van het systeem.
o De opleiding van gebruikers.
o De migratie.
o De afstemming met de systeemleverancier en beheerders.
o De advisering t.a.v. de implementatiestrategie van DIV Online.
Als programma analist was ik verantwoordelijk voor:
o Het opstellen van een generieke blauwdruk voor de implementatie van het DIV Online systeem.
o De advisering bij de strategievorming voor de implementatie.
o De inrichting en implementatie van de planningsmethodieken.
o Het in kaart brengen en managen van de relaties tussen de onderliggende deelprojecten, gebruikers en leveranciers.
o De rapportage aan het management en het adviseren over te nemen beslissingen bij knelpunten.
o De implementatie van de defensiebrede EPM tool, Principal toolbox, voor de algehele projectbeheersing van het project DIV Online.


12-1996 – 02-2005 ProRail
Programma analist programma Beheersing en Beveiliging 21e eeuw en Beheerste Toegang Stations
ProRail had als Beheerder van de infra van het Nederlandse spoornetwerk de verantwoordelijkheid over een aantal grote complexe en politiek gevoelige programma’s, waaronder het programma Beheerste Toegang Stations (BTS) en het programma Beheersing en Beveiliging 21e eeuw (BB21). Ik was hier verantwoordelijk voor:
o De planningscoördinatie.
o Het opstellen van masterplanningen.
o De inrichting en implementatie van de planningsmethodieken.
o Het in kaart brengen en managen van de relaties tussen de onderliggende deelprojecten, gebruikers en leveranciers.
o Adviseren en begeleiden van de Europese BB21 aanbesteding, het opstellen van PvE’s en leverancier-/contractmanagement.
o De advisering bij de strategievorming.
o Het coördineren van projectplanningen op deelprojectniveau en het aggregeren naar programmaniveau.
o Het analyseren van en acteren op leverancier- en gebruikersplanningen;
o Het uitvoeren van risicoanalyses.
o De rapportage aan het management en het adviseren over te nemen beslissingen bij knelpunten.

11-1990 – 10-1995 Voestalpine Polynorm Group (Metaal en kunstof industrie)
Programma management Business Process Re-engineering en Improvement
Metaal- en kunstofverwerkend bedrijf voor automotive, bouw, installatietechniek (Flamco expansievaten) en materiaal supply. Als zodanig ook in divisies georganiseerd. In deze jaren verkeerde de metaal- en kunststofverwerkende industrie in moeilijke tijden. Winsten die door verkopen niet gehaald konden worden, moesten door re-engineering van bedrijfsprocessen op zowel het technische, administratieve als sociale vlak gerealiseerd worden. Ik was verantwoordelijk voor:
o Het BPR programma binnen Polynorm en de aansturing van meerdere Deelprojectleiders en Teammanagers.
o De doorlichting van de bedrijfsprocessen bij de verschillende divisies (Automotive, Flamco en Service & Supply).
o Implementeren van bedrijfskringen, Lean werken 6 sigma en KAIZEN.
o Het opstellen van Business Process Re-engineering (PBR) en Process Improvement (PI) programmaplannen.
o De assessments, Fit-GAP analyses en veranderanalyses.
o De realisatie van de Business Process Re-engineering en Improvement.
o Verander- en communicatiemanagement, opleidingen voor medewerkers.
o De rapportage aan de directie en het management van de divisies.

Opleiding interimmanager

OPLEIDINGEN

Periode Opleiding Diploma
1991 – 1993 HBO Bedrijfskunde – Hogeschool van Amsterdam Ja
1984 – 1990 HTS Materiaalkunde – Hogeschool van Utrecht Ja

PROFESSIONELE TRAININGEN

Periode Training
2005 Casewise Business Process Modeling door CSC
2003 Projectmanagement: Project Leader Orientation Simulation
2002 Projectmanagement: Estimating door CSC
2002 Projectmanagement: Risk door CSC
2002 Organisatie ontwerp en Verandermanagement door CSC
2001 Catalyst overview door CSC
2000 Probleemanalyse en besluitvorming door Rijntraining
1999 Primavera gevorderd door Primavera Nederland
1999 Teamvorming door Caveman Management training Centre
1998 Adviesvaardigheden door Z&P Groep
1998 Onderhandelen door Z&P Groep

CERTIFICERINGEN

Jaar Training / Cursus Certificaat
2017 Managing Succesful Programmes Te behalen
2014 PRINCE2 – Practitioner (renewal) Ja
2014 IPMA – C (theorie certificaat) Ja
2009 BiSL - Foundation Ja
2008 PRINCE2 - Foundation Ja
2005 Lean Six Sigma – Green Belt Ja
2005 ITIL - Foundation Ja
1993 Bedrijfskringmentor Ja

Talenkennis interimmanager

Nederland (moedertaal)
Engels goed
Duits (basis kennis, snel weer op niveau te krijgen)
Frans (basis kennis, snel weer op niveau te krijgen)

Overig

Algemene kennis van en ervaring met: Strategievorming en advies, Programma Management, Project Management, PRINCE2 Practitioner, IPMA, MSP, Primavera Enterprise, Principal toolbox, Catalyst, stakeholdermanagement, Leveranciersmanagement, Kwaliteitsmanagement, Implementatiemanagement, Business Process Reengineering (BPR), Business Process Modeling (BPM), Process Improvement (PI), LEAN management, Agile Scrum, Six Sigma, DevOps, SAS, SMED, SPC, FMEA, OTAP-omgevingen, TMap, testmanagement, Verandermanagement, Kaizen, Bedrijfskringen, Verbetermanagement, Basisregistraties (stelsel), kernregistraties, midoffice en zaaksystemen, Omgevingswet, Open data, BYOD / HYOD, (Europese) aanbestedingen (Tenderned), generieke voorzieningen, Toegangsverleningservices eHerkenning, Digid, bedrijfskritische webportalen, Mijnomgeving, e-commerce, ESB, ICT-infrastructuren, hosting, inrichting beheer, ITSM, HPSD, JIRA, Confluence, ITIL, BiSL, ASL, SharePoint, ECM, DMS, Documentum, Filenet, Corsa, Alfresco, applicatieontwikkeling, systeemontwikkeling en systeemintegratie.

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :