Flex Manager
De top 21232 Flexmanagers van Nederland
21232 professionals

 beschikbaar?

interimmanagement TIP: soortgelijke CVs vinden

Interim CIO en IT manager, programma manager en projectmanag

Interim CIO en IT manager, programma manager en projectmanag

Werkervaring interimmanager

Jan 2016 - Sept 2016: Project/service/implementatiemanager implementatie QIS bij a.s.r. Schadeverzekeringen tot usertest, ingehuurd door Keylane, eigenaar QIS
o Meerjarig project, totaal project- en servicebudget ruim 7 miljoen Euro
o Deelprojecten productinrichting, softwareconfiguratie, releases, RFC’s, maatwerk en conversie
o Project loopt conform afspraak (tijd, geld, kwaliteit, risico)
o Activiteiten
 Lid project management team
 Aansturing van 6 teamleiders en indirect zo'n 30 medewerkers waaronder functioneel 3 software development teams. Agile werkwijze per RFC. Agile werkwijze voor interfaces op basis van Kanban boards. Testen conform TMAP Next. Keylane hanteert een zeer gestructureerd ontwerpproces.
 Afzonderlijk traject voor coaching van Keylane teamleiders en enkele medewerkers
 (Opstellen en onderhouden van) project- en resourceplanning en voortgangsrapportages, budget en budgetrapportages, contracten, facturering, ondersteuning offertetraject
o Tevens toegevoegde waarde bij: ondersteuning architectuur, risk management, compliance, overdracht project-naar-lijn, integrator rol
o Keylane: “Ik bedank Gertjan voor zijn tomeloze inzet het afgelopen jaar (intern en extern) en de manier waarop hij de QIS implementatie voor asr Schade in de steigers heeft gezet, zowel tijdens de voorbereidende fase als bij de daadwerkelijke start van het project.

• Sep 2015 - Dec 2015: Kwartiermaker / Projectmanager haalbaarheidsonderzoek implementatie QIS bij a.s.r. Schadeverzekeringen, ingehuurd door Keylane, eigenaar QIS.
o haalbaarheidsonderzoek samen met Keylane en a.s.r. afgerond conform afspraak (tijd, geld (300K), kwaliteit, risico)
o a.s.r. zeer tevreden over het behaalde resultaat: er is voldoende duidelijkheid om te besluiten tot aanschaf en implementatie over te gaan. a.s.r. heeft zelden een haalbaarheidsonderzoek mogen uitvoeren waarin zo'n diepgang is bereikt.

Jun 2013 – Feb 2015 IAK Verzekeringen B.V.
Functie: Manager ICT en Programmamanager

Verantwoordelijk voor de afdelingen functioneel en technisch applicatiebeheer en systeembeheer, inclusief servicedesk

Resultaten behaald binnen budget (€ 10M) en conform afspraken m.b.t. tijd, kwaliteit en risico’s. Opgeleverd is onder andere:
• Als projectmanager: opgesteld en uitgevoerd ICT Verbeterplan na drie jaar van zeer beperkte investeringen waardoor er weer op ICT gesteund kan worden
• Centralisatie Functioneel Applicatie Beheer
o Dienstverlening in control gebracht
o De continuïteit rondom de kernapplicaties Idit, CCS en Oracle Health Insurance weer voldoende geborgd waarna vele wijzigingen succesvol doorgevoerd zijn.
• Centralisatie van testen, TMAP/Next werkwijze.
• Als projectmanager: reconciliatie software ontwikkelproject succesvol afgerond; op basis van Agile werkwijze.
• Als lijnmanager demand supply organisatie vorm gegeven tussen business en ICT, waarna changes via Agile werkwijze voortvarend geïmplementeerd zijn.
• Organisatorische wijzigingen: afdeling gegroeid van 12 naar 28 man in 2014 als gevolg van centralisaties
• Als projectmanager: second opinion onderzoek uitbesteding systeembeheer en servicedesk
• Programmamanagement
o Alignment visie en strategie IAK met projectportfolio.
o Werkwijze gestandaardiseerd (Prince II gebaseerd)
o ICT Verbeterplan (o.a. VDI, beschikbaarheid, performance en klanttevredenheid)
o SEPA
o Verhogen digitalisatiegraad

Jul 2009 – Mei 2013 Unirobe Meeùs Groep
Functie: Directeur ICT

Verantwoordelijk voor de afdelingen service management (inclusief service desk), functioneel en technisch applicatiebeheer, systeembeheer en Quality & Control. De eerste jaren tevens verantwoordelijk voor software ontwikkeling (afgebouwd) en voor projecten (later naast ICT gepositioneerd). Lid top-18 UMG, Lid Program Board, Lid Security & Risk Committee, voorzitter stuurgroep ICT projecten, voorzitter of lid van vele stuurgroepen.

Resultaten behaald binnen budget (€ 23M) en conform afspraken m.b.t. tijd, kwaliteit en risico’s. Opgeleverd is onder andere:
• Gefaseerde implementatie (en exploitatie) van nieuwe ICT omgevingen in de business, waaronder
o Internet dienstverlening particuliere schade, zowel front- als backoffice (eerst Intrasurance, later CCS (als projectmanager))
o Implementatie bedrijfsbrede BigData oplossing
o Als projectmanager: nieuwe kantoorautomatiseringsomgeving, gebaseerd op thin clients en Citrix SBC
o Transformatie van decentrale telefonieoplossing naar centrale, (VO)IP-gebaseerde oplossing, inclusief klantcontactcenter
o Bijdrage implementatie nieuw CRM systeem, Content Management Systeem, Facebook-verzekeraar
o Bedrijfsbrede vervanging printerpark
o ICT-deel voor mobiele dienstverlening
• Ondersteuning bij afbouw deel kantorennetwerk en verkoop van diverse bedrijfsonderdelen, met bijbehorende uitfasering van oude omgevingen.
• Organisatorische veranderingen binnen ICT
o Als projectmanager: afronden integratie Unirobe ICT en Meeùs ICT
 Nieuw management team aangesteld. Bijna de gehele afdeling systeembeheer vervangen.
 Structurele bezuinigingen van 12%
 Van 4 naar 1 locatie, ICT afdeling van 65 naar 50 man
 Kernbegrippen: verbeteren klantgerichtheid, transformatie, centralisatie, rationalisatie, standaardisatie, harmonisatie (waaronder ook arbeidsvoorwaarden en functie-harmonisatie volgens Hay-methode).
o Professionalisering werkwijze:
 Verbetering cultuur klantgerichtheid middels initiatieven als klantenarena en medewerkerstrainingen.
 Sturing op Kritische Succes Factoren, KPI’s en diensten-SLA’s
 Van uitvoerings- naar regie- én (gedeeltelijk) uitvoeringsorganisatie
 Van techniek- naar servicegerichte organisatie (o.a. servicecatalogus met 18 diensten)
 Werken op basis van architectuur. Implementatie van ITIL V2 en deels V3, ISO 27001 (als projectmanager), Cobit 5, service management en ketenregie, overgang 8X5 naar 24X7
 Diverse verbeteringen contract- en inkoopmanagement
 Nieuwe functies: architect, service (level) manager, manager Q&C, testmanager (TMAP), changemanager
 Introductie Agile werkwijze bij diverse projecten

Jan 2006 – Jun 2009 IAK Verzekeringen B.V.
Functie: Manager ICT, Programmamanager (v.a. 2007)

Verantwoordelijk voor de afdelingen functioneel en technisch applicatiebeheer, systeembeheer (inclusief servicedesk) en software ontwikkeling

Resultaten behaald binnen budget (€ 10M) en conform afspraken m.b.t. tijd, kwaliteit en risico’s. 25 Fte. Opgeleverd is onder andere:
• Eerste versie van de nieuwe IAK bedrijfsstrategie beschreven. Daarna nieuw ICT landschap met bijbehorende dienstverlening ontworpen en projectmatig met en in de business geïmplementeerd: 4 standaardapplicaties t.b.v. het primaire proces van de 4 business units: Oracle Health Insurance (tegelijk met de introductie van de Basisverzekering, als projectmanager), Idit, CCS, DIAS en oplevering Bea Aqualogic/Oracle Service Bus (als projectmanager)
• Als projectmanager: implementatie kantoorautomatiseringsoplossing gebaseerd op Citrix VDI en RES Powerfuse
• Als projectmanager: oplevering en implementatie laatste zelfbouwapplicatie, eerste Scrum ervaringen.
• Organisatorische veranderingen binnen ICT: introductie nieuwe functies van architect en manager applicatiebeheer. Op het laatst decentralisatie functioneel beheer
• Als projectmanager: implementatie informatiebeveiligingsbeleid middels SOX raamwerk
• Kernbegrippen: verhogen automatiseringsgraad, innovatie

Apr 2000 – Dec 2005 Nedstat (inmiddels overgenomen door ComScore)
Functie CTO (vanaf 2002 statutair directielid)

Verantwoordelijk voor de afdelingen software ontwikkeling, systeembeheer en applicatiebeheer.

Resultaten behaald binnen budget (€ 650K excl. Personeel) en conform afspraken m.b.t. tijd, kwaliteit en risico’s. Opgeleverd is onder andere:
• Bedrijfsresultaten
o Van verlieslatend naar winstgevend bedrijf
o Groei van 35% per jaar mogelijk gemaakt; omzet steeg van € 2M naar meer dan € 9M
o De ICT-afdeling is de eerste vier jaar tegen gelijkblijvende kosten (personeel buiten beschouwing gelaten) blijven opereren.
o Groei van 43 naar 115 medewerkers, waarbij de ICT afdeling groeide van 10 naar 30 medewerkers, inclusief 3 managers
o De kostprijs is met meer dan 50 % verlaagd; vele kosten zijn verlaagd door continue, scherpe onderhandelingen met leveranciers
o Groei van één vestiging in Nederland naar vijf vestigingen. Naast Nederland ook in België (Antwerpen), Frankrijk (Parijs), Duitsland (Frankfurt) en Engeland (Londen).
• Afdelingsresultaten.
o Van de grond af aan opbouwen van de afdeling ICT
o Als projectmanager: ontwerp en implementatie nieuwe applicatie architectuur: BigData oplossing, 100 miljoen web-events per dag, 2500 klanten met tientallen rapportages per klant
o Van één naar vier releases per jaar, op tijd opgeleverd conform specificaties
o Implementatie werkwijze gebaseerd op ITIL, Agile Manifesto en TMAP.
o Groei in afgenomen product factor 2 (gebruik) tot factor 9 (klanten en gebruik)
o Van 20 support verzoeken per dag naar 120 support verzoeken per dag
o Van een eenvoudig netwerk met tientallen systemen naar een uitgebreid netwerk met honderden systemen
o Beschikbaarheid van minder dan 98% naar 99.9% per jaar
o Vele beleidsdocumenten ontwikkeld, vele (ITIL-gebaseerde) processen, procedures en werkinstructies geïmplementeerd, w.o. SLA, beheerhandleidingen, releaseschema’s, inventaris etc.
o Stabiliseren, uitbouwen en ten slotte afbouwen van de Oracle (JD Edwards) OneWorld omgeving. Aan het einde waren gebruikers tevreden over applicatie- en systeembeheer.

Aug 1991 – Mrt 2000 Bolesian (voormalig dochter van Capgemini)
Functies: Innovatiemanager/MT-lid (vanaf 1998),
manager systeembeheer, architect, specialist,
kennistechnoloog

Resultaten: zeer uitgebreide lijst van resultaten, projecten en werkzaamheden:
• Matchen van vragen bij klanten op mogelijkheden in technologie, waaronder E-Commerce, kennismanagement en datamining (voorloper Big Data). Hier zijn succesvolle en minder succesvolle service offerings uit ontstaan. Acquisitie en business development.
• Uitvoeren vele innovatieprojecten (gemiddeld met 6 fte), soms samen met klanten, soms gesubsidieerd.
• Schrijven van artikelen, verzorgen van lezingen
• Operationeel projecten uitgevoerd bij vele verzekeraars en banken maar ook bij Centrale Overheid, m.n. op het gebied van ontwikkeling en uitvoering van wet- en regelgeving voor onder andere bepaling pensioenen, landbouwsubsidies, studiefinanciering en belastingregelingen:
o ABN-AMRO:
• architectuur en ontwerp voor Verzekerings Advies Module
• implementatie software-ontwikkelstraat kennissystemen
o Nationale Nederlanden, Stad Rotterdam, Goudse Verzekeringen en Amev: ontwerp en implementatie van acceptatiemodule voor Schadeverzekeringen. Op het laatst als projectmanager gewerkt bij Nationale Nederlanden.
o Rabobank: specificatie, ontwerp en bouw adviesmodule leverings- en betalingscondities bij import en export
o Laser – architect en projectmanager acceptatiesysteem Omnibus voor aanvragen landbouwsubsidies
o ASZ/GAK en later ook voor Cadans – architectuur en planning project “productflexibiliteit” i.h.k.v. toeleiding arbeidsmarkt
o LISV – implementatie expertsysteem voor vaststelling verwijtbaarheid werkeloosheid
o IB-Groep – projectmanager performance test

Opleiding interimmanager

Aug 1978 – Jun 1984 Ongedeeld VWO, Scholengemeenschap Gemini, Ridderkerk. Vakken: Nl, En, Du, La, Wi, Na, Sc

Aug 1985 – Jul 1991 Doctoraal Psychologie + 1,5 jaar Informatica (= Artificial Intelligence), Rijks Universiteit Leiden

Consultancy interimmanagement a.i. kerncompetenties

Brede en diepe kennis van Business en ICT, doel- en resultaatgericht, gedreven, intelligent, verantwoordelijk, integer, zorgvuldig en scherp.

Talenkennis interimmanager

Nederlands: uitstekend
Engels: uitstekend
Duits: goed
Frans: redelijk

 beschikbaar?

Interim managers zoeken:

Opdrachtomschrijving :